Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tuszynie

„Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali”

Jan Paweł II

Gmina Dzierżoniów przystąpiła do realizacji projektu pn. ,, Kreatywność i nauka – każdy uczeń tego szuka’’ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.

logo

Projekt skierowany jest do uczniów z 12 szkół podstawowych i 3 szkół licealnych z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego w tym do uczniów: Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Mościsku, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tuszynie, Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Piławie Dolnej i Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ostroszowicach.

Zakres projektu został ustalony na podstawie przeprowadzonej w każdej placówce diagnozy potrzeb uczniów, a jego celem jest wyrównanie szans edukacyjnych i podniesienie kompetencji kluczowych wszystkich uczestników.

W ramach projektu zostaną zrealizowane zajęcia w blokach tematycznych:

 1. "Z językiem za pan brat" – wsparcie uczniów z języka angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego
 2. "Młody przyrodnik" – wsparcie uczniów w procesie nauczania przedmiotów przyrodniczych
 3. "Młody Pitagoras" – wsparcie uczniów w zakresie nauki matematyki
 4. "Zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi" - gimnastyka korekcyjna, arteterapia, zajęcia sensoryczne, zajęcia logopedyczne i socjoterapeutyczne
 5. "Kreatywny uczeń" – skuteczny biznesmen – zajęcia rozwijające właściwe postawy przedsiębiorcze: kreatywności, innowacyjności, praca zespołowa.

Ponadto w ramach projektu zostanie zakupiony specjalistyczny sprzęt i materiały dydaktyczne do nauczania przedmiotów matematyczno – przyrodniczych oraz zostaną zorganizowane wycieczki szkolne.

Cele projektu 

Realizacja powyższych zadań szczegółowych ma służyć realizacji celów projektu tj.: 

 • zwiększeniu dostępności usług edukacyjnych i wyrównywaniu szans, 
 • podniesieniu jakości i efektywności nauczania w zakresie kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, 
 • zapewnieniu jakości wykształcenia odpowiadającego standardom społeczeństwa opartego na wiedzy, wykorzystującego technologie informacyjno-komunikacyjne, 
 • podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych wśród uczniów. 

  

Planowane efekty 

 • rozwój kompetencji kluczowych wśród uczniów,
 • wzrost kompetencji nauczycieli szkoły, 
 • wyposażenie pracowni poprzez zakup specjalistycznych materiałów dydaktycznych (w tym TIK) umożliwiających indywidualizację pracy z uczniem podczas kół zainteresowań oraz prowadzenie zajęć wyrównawczych, 
 • pogłębienie, rozszerzanie oraz utrwalenia realizowanych treści kształcenia poprzez organizację 2 wycieczek szkolnych dla uczniów. 

Liderem projektu jest Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska, a partnerami:

 • Powiat Dzierżoniowski
 • Gmina Dzierżoniów
 • Gmina Miejska Dzierżoniów
 • Gmina Piława Górna
 • Gmina Niemcza
 • Gmina Łagiewniki

Projekt realizowany będzie od stycznia 2019 r. do czerwca 2020 r.

Wartość całego projektu to 2 143 528,98 zł z czego do placówek prowadzonych przez Gminę Dzierżoniów trafi kwota 399 691,60 zł, natomiast dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 1 821 999, 63 zł

Poniżej znajduje się link z dokumentami dotyczącymi rekrutacji do projektu

http://www.stowarzyszeniezd.pl/?page_id=1006