Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tuszynie

„Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali”

Jan Paweł II

Nasza szkoła to placówka publiczna. Funkcjonuje od 1946 roku, od 2005 roku w nowej siedzibie, którą jest adaptowany na potrzeby szkoły barokowy pałac. Obwód szkoły to 6 miejscowości gminy Dzierżoniów: Tuszyn, Włóki, Książnica, Kiełczyn, Jędrzejowice, Uciechów.

Szkoła ma: 2 pracownie przedmiotowe (językową i przyrodniczą), 2 pracownie komputerowe (w tym jedną mobilną), 6 sal lekcyjnych, 2  sale przedszkolne, bibliotekę,  świetlicę. W budynku szkoły jest  bezprzewodowa sieć Wi-Fi. Dysponujemy zastępczą salką gimnastyczną, korzystamy też z boiska LZS-u.

Szkoła wyposażona jest w bogate zbiory pomocy dydaktycznych, niezbędnych do prowadzenia zajęć. Corocznie wzbogacane są one o nowe i nowoczesne urządzenia, pomoce, filmy, literaturę przedmiotową i czasopisma popularno – naukowe. W gabinetach znajdują się telewizory, odtwarzacze DVD i VHS, a w świetlicy, gabinecie przyrodniczym oraz w pokoju nauczycielskim gniazdo sieci internetowej. 

Liczebność klas (15 – 25 uczniów) pozwoliła na wyposażenie sal w pojedyncze stoliki.

W świetlicy szkolnej wydawane są obiady. Świetlica czynna jest codziennie od godziny 8.00 do ostatnich odwozów uczniów ( zgodnie z harmonogramem zajęć w danym roku szkolnym ). 

W Szkole funkcjonują trzy oddziały przedszkolne: 1 dla sześciolatków, 2 dla dzieci 3-5 letnich. Jeden z nich zlokalizowany jest w Uciechowie, w nowoczesnym obiekcie.

Uczniowie rozwijają swoje uzdolnienia i zainteresowania w ramach    różnorodnych   kół zainteresowań. 

Szkoła realizowała następujące projekty:

 • "Szkoła dla przyszłości – przyszłość dla szkoły” w ramach programu „Czas na aktywność – program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w Gminie Dzierżoniów”, na który pozyskaliśmy kwotę: 32.778,15 zł ;
 • "Otwieramy dzieciom okno na świat” w ramach programu „Czas na aktywność – program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w Gminie Dzierżoniów”, na który pozyskaliśmy kwotę 14.000zł;
 • „Razem w pełni sprawni” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia;
 • „Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji”;
 • „Wodny świat otwarty dla uczniów gminy Dzierżoniów”;
 • „Sprawny Dolnoślązaczek”;
 • „Wszystkie kolory świata” – projekt UNICEF.

Często realizujemy projekty edukacyjne , niektóre z nich to:

 • Smak zdrowia znam i o siebie dbam;
 • „Gościu, siądź pod mym liściem…” Lipa – drzewo pomnikowe; 
 • Cała Polska czyta dzieciom;
 • Projekt ekologiczny „Dobra energia dla wszystkich”; 
 • To moja pasja, to mój konik; 
 • Kubusiowi przyjaciele natury;
 • Nowoczesny system gospodarowania odpadami dla lepszego i czystego jutra;
 • Jan Paweł II w sercach dzieci.

Formy nagradzania w szkole uczniów zdolnych: nagrody książkowe, rzeczowe, dyplomy, puchary, pieniężne nagrody na zakończenie roku (Nagrody Wójta Gminy Dzierżoniów, Nagrody Dyrektora Szkoły). Szczególną formą wyróżnienia jest Nagroda im. Jana Pawła II, którą otrzymuje jeden uczeń klasy VI na zakończenie edukacji w naszej szkole.

Każdego roku odbywają się „zielone szkoły”, korzystamy z dofinansowania gminy Dzierżoniów, pozyskujemy też inne środki (fundusze Rady Rodziców; darowizny; środki pozyskiwane na  kwestach, kiermaszach).

Szkoła organizuje następujące imprezy dla środowiska: pikniki rodzinne, lokalne obchody Narodowego Święta Niepodległości, obchody Święta Konstytucji 3-go Maja, jasełka, kolędowanie, kiermasze świąteczne.

Tradycyjnie od wielu lat nasi uczniowie biorą  udział w akcjach charytatywnych.

W szkole wydawana jest gazetka szkolna „Żaczek”.

Systematycznie współpracujemy z następującymi organizacjami i instytucjami: Dolnośląskie Parki Krajobrazowe, Biblioteka Publiczna Gminy Dzierżoniów, Miejska Biblioteka w Dzierżoniowie, Stowarzyszenie Twój Uśmiech działające przy Przedszkolu Integracyjnym, Powiatowa Komenda Policji, Klub Sportowy Victoria Tuszyn, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Stowarzyszenie „Wzgórza Kiełczyńskie”.

Szkoła uzyskała następujące certyfikaty:

 • Szkoła z klasą   (rok szkolny 2002/2003);
 • Lego, Cogito, Ago (rok szkolny 2004/2005);
 • Uczeń z klasą  (rok szkolny 2006/2007);
 • Szkoła przyjazna dla sportu (rok szkolny 2006/2007);
 • Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji (2011/2012).